Hoppa till innehållet

FISHINGNORTH -  ALLMÄNNA RESEVILLKOR

Vi har ordnat resegaranti hos Kammarkollegiet

Att vi har ordnat med resegaranti innebär att du kan få ersättning om någon del av din paketresa eller sammanlänkade researrangemang blir inställd om vi skulle drabbas av insolvens.

Att vi har ordnat med resegaranti betyder att du har rätt till ersättning för den del av paketresan eller sammanlänkade researrangemanget som vi ansvarar för och som inte har fullgjorts.

Kontrollera att vi har ordnat med resegaranti

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302.

Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Företaget Fishingnorth – Flyfish north AB kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt.

Dessutom har företaget Fishingnorth – Flyfish north AB enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd.

 

Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

 Centrala rättigheter 2015/2302.pdf

 

AVTALET

Deltagande sker helt på egen risk. I vissa fall kan resorna ställa krav på såväl fysik som mental styrka 

Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer inom avtalet (paketresan) som ska fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.

Arrangören ska hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar.

Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.

Resenären är skyldig att kontrollera specifikationen av avtalet så snart det erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. En avgift kan tas ut vid rättning av uppgifter.

Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

(a) ändringar i transportkostnader

(b) ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller om antalet gäster understiger det för det avtalade priset överenskommna.

(c) ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.

Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras.

För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

Fishing North har via kammarkollegiet ställt resegaranti i enlighet med resegarantilagen.

 

ANMÄLNINGSAVGIFT OCH BETALNING

Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

Faktura kommer att skickas elektroniskt via e-mail.

Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

Anmälningsavgiften är 10-50% av resans hela pris ,beroende av hur nära avresa anmälan görs, och skall betalas inom 10 dagar av bokningstillfället. Slutbetalning skall vara inbetald senast 35 dagar före avresedatum. Vid bokning senare än två månader före avresa skall hela resans pris inbetalas direkt. Om inbetalning ej sker enligt ovanstående anses resan som avbokad av resenären

 

AVBESTÄLLNING

Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:

Vid avbeställning tidigare än 180 dagar före avresan ska resenären betala 25% (anmälningsavgiften) av resans pris som avbokningskostnad om inte en resenären eller Fishingnorth kan hitta en fullt betalande ersättare

Vid avbeställning därefter, men tidigare än 90 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften om inte resenären eller Fishingnorth kan hitta en fullt betalande ersättare

Sker avbeställning därefter ska resenären erlägga 100 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

Om en fullt betalande ersättare till resan kan ordnas antigen genom resenärens eller Fishing Norths försorg återbetalas inbetalt belopp. Om resan måste rabatteras återbetalas mellanskillnaden mellan det ursprungliga priset och det till den nya resenärens rabatterade pris.

 

RESENÄRENS ANSVAR

Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.

Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport i följd av avsaknad av pass, avbokningar av olika transporter som inte ingår i avtalet om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

Resenären är själv ansvarig för alla reservationer av flyg, buss eller tågbiljetter som ligger utanför den av Fishingnorths erbjudna resan. (Se respektive på destination vad som ingår under priser). Resenären ansvarar även för erfoderliga försäkringar för avbokning, ombokning eller annan ändring i sin egen resa till destinationen.

 

TVIST

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

 

TEAM FISHINGNORTH

Kent Lindvall, Fishingnorth i Harads

Kent Lindvall

Fishingnorth 
070 663 134
kent.lindvall@fishingnorth.com

 

 

Manni Svensson, Fishingnorth

Dan Mella

Fishingnorth
070 242 5940
dan@fishingnorth.com

 

Fishingnorth Moränvägen 3
981 45 Kiruna

 

Jörgen Berggren, Fishingnorth

Jörgen Berggren

Fishingnorth
070 350 6802
jorgen@fishingnorth.com

 

By Formsmedjan. Powered by Yago